Informacje

Śmierć w domu

W przypadku zgonu w domu, w pierwszej kolejności muszą państwo zawiadomić pogotowie lub wezwać lekarza z przychodni rejonowej. Po przybyciu lekarza i stwierdzeniu zgonu , lekarz wystawi Państwu "KARTĘ ZGONU", ( proszę dokładnie sprawdzić dane osoby zmarłej w karcie zgonu, oraz czy na karcie są obie pieczątki, nagłówkowa z danymi przychodni i imienna lekarza wystawiającego kartę. Pieczątki powinny znajdować się na pierwszej stronie karty zgonu oraz na trzeciej, przystawione oddzielnie w każdej z rubryk przeznaczonych dla Urzędu Stanu Cywilnego oraz do Celów Pochowania ). Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza i wystawienia w/w karty, mogą Państwo wezwać zakład pogrzebowy w celu przewiezienia osoby zmarłej.


Śmierć w Hospicjum lub Domu Opieki

Większość zakładów opieki paliatywnej prosi rodzinę o wskazanie wybranego zakładu pogrzebowego przy podpisywaniu dokumentów. Wtedy wybrana firma pogrzebowa zostaje powiadomiona o śmierci równocześnie z rodziną. Jeśli taki zapis nie został dokonany, a zostali Państwo poinformowani o śmierci, prosimy przed powiadomieniem nas, o ustalenie godziny, po której będziemy mogli dokonać zabezpieczenia i przewozu ciała. Zgodnie z przyjętą normą, nie należy przewozić osoby zmarłej przed upływem dwóch godzin od chwili zgonu


Policja i Prokurator

W przypadku niewyjaśnionych przyczyn zgonu, podejrzenia udziału osób trzecich, nieszczęśliwego wypadku lub zgonu w miejscu publicznym, śmierci na skutek kolizji drogowej oraz zabójstwa, organem nadzorującym i zlecającym zabezpieczenie zwłok jest policja i prokurator. Ciało zostaje zabezpieczone i przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej i pozostaje tam do czasu wyjaśnienia przyczyn śmierci. Rodzina lub osoba upoważniona musi uzyskać kontakt do prokuratora nadzorującego sprawę i od niego uzyskać zgodę na pochowanie osoby zmarłej. Po otrzymaniu takiej zgody mogą Państwo zgłosić się do nas, a my zajmiemy się resztą formalności pogrzebowych.


Śmierć poza granicami Polski

W przypadku śmierci poza granicami Polski, ze względu na różnice w formalnościach obowiązujących w różnych krajach, prosimy o kontakt telefoniczny. Po ustaleniu kraju, w którym nastąpił zgon zgłosi się do Państwa nasz przedstawiciel i odpowie na pytania. Jeśli zaakceptują Państwo warunki rozpoczniemy procedurę sprowadzenia osoby zmarłej do kraju.


Zasiłek Pogrzebowy i rozliczenie finansowe usługi

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie , która pokryła koszty pogrzebu ubezpieczonego tj. osoby objętej ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty, osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania, osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny, osoby, która po ustaniu ubezpieczenia w dniu śmierci pobierała zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, członka rodziny ubezpieczonego. Zasiłek Pogrzebowy wynosi 4000-zł.

Rozliczenie usługi pogrzebowej

Usługę pogrzebową rozliczamy do kwoty zasiłku pogrzebowego bezgotówkowo. Zlecenie takiego rozliczenia, możemy przyjąć tylko od ustawowych członków rodziny, są to : dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, wnuki i rodzeństwo, małżonek ( wdowa i wdowiec), rodzice w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające. W koszt zasiłku pogrzebowego wliczamy wszystkie akcesoria i czynności potrzebne do organizacji i przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej, w tym również koszty nabożeństwa (lub mistrza ceremonii w przypadku pogrzebów świeckich) oraz zarządu cmentarza. W przypadku nie przekroczenia wypłacanej kwoty zasiłku, nasza firma zwraca nadwyżkę zleceniodawcy, jeśli natomiast następuje przekroczenie przyznawanej kwoty zasiłku pogrzebowego mogą państwo uregulować należność gotówką lub przelewem na konto bankowe naszej firmy.

Koszt ceremonii pogrzebowej

Z uwagi na zróżnicowane ceny Zarządów Cmentarzy oraz opłaty związane z ofiarą za Mszę Świętą, do czasu ustalenia statusu grobu oraz adresu cmentarza, nie jesteśmy w stanie podać całkowitych kosztów ceremonii pogrzebowej.

Wycenę ceremonii pogrzebowej wykonujemy na życzenie i jest ona bezpłatna. Istnieje możliwość wyceny za pomocą formularza kontaktowego.


Zarząd Cmentarza i oprawa ceremonii

Własność grobu i prawo pochowania

Przy zakupie nowego grobowca, oraz dochowaniu do grobu już istniejącego należy pamiętać, że właścicielem jest pierwsza pochowana osoba, a prawo do zarządzania mają spadkobiercy w/g prawa spadkowego. Groby tradycyjne podlegają ochronie w/g przepisów sanitarnych i po dochowaniu do katakumby trumny z ciałem, jest ona zamknięta na okres 20. lat. W wyjątkowych sytuacjach można wnosić do zarządcy cmentarza o ekshumację i uzyskać zgodę sanepidu ale tylko w okresie jesienno-zimowym. W przypadku zamkniętego grobu, który podlega ochronie sanitarnej istnieje możliwość kremacji ciała i pochowania urny bez konieczności dokonywania ekshumacji.

Ceremonie wyznaniowe

Nabożeństwo żałobne (w przypadku ceremonii katolickiej) zamawiamy po uzgodnieniu z zarządem cmentarza terminu i godziny pochowania. Jeśli Msza św. odprawiona będzie poza parafią osoby zmarłej, należy zgłosić się z aktem zgonu do przypisanego względem zamieszkania kościoła, zgłosić zgon i poprosić o zgodę na odprawienie nabożeństwa poza rejonem parafii. W przypadku osób przebywających dłuższy czas w ośrodkach pomocy, należy takie zaświadczenie odebrać od kapelana opiekującego się danym ośrodkiem.
Ceremonie pogrzebowe innych wyznań organizujemy zgodnie z życzeniem rodziny.

Ceremonia świecka

Przebieg i oprawę ceremonii świeckich uzgadniamy indywidualnie z rodziną. Osobą prowadzącą jest Mistrz Ceremonii, który po ustaleniu terminu skontaktuje się z Państwem, omówi i doradzi jej przebieg oraz poprosi o materiały i informacje dotyczące osoby zmarłej.


Jeśli w informacjach zamieszczonych powyżej nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub skorzystania z formularza kontaktowego.